KURUMSAL

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

My Kauçuk Makine Savunma İnşaat Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından (bundan sonra kısaltma olarak şirket olarak kullanılacaktır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla hangi amaç ile işlenebileceğini açıklamak üzere bu bilgilendirmeyi yapıyoruz.

My Kauçuk Makine Savunma İnşaat Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak (bundan sonra Şirket olarak kullanılacaktır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerinizin, veri sorumlusu sıfatıyla hangi amaç ile işlenebileceğini açıklamak üzere bu bilgilendirmeyi yapıyoruz.

Kişisel Veri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler
Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçlarda kullanılmak üzere farklı kanallarla mevzuata ve şirket politikalarına uyumun sağlanması için hukuki sebeplere dayandırılarak toplanmaktadır. KVKK’nun 5. ve 6. maddeleri ile düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aşağıda ifade edilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız;
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimizce aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

• Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması,
• Şirketimizin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikarının belirlenmesi ve uygulanması,
• Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin genişletilmesi
• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi,
• Ürün ve hizmetlerimizin satış satış sürecinin yürütülmesi,
• İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle olan ilişki yönetimi.

İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kime Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla iş ortaklarımıza, dış hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir.
• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirket'in ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
• Şirket'in istihdam ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
• Şirket'in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.

Kişisel verilerinizin kullanımı yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı kalacak, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

Veri Sahibi olarak Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesinde veri sahibi olarak haklarınız ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre veri sahibi;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.mykaucuk.com adresindeki iletişim adreslerine iletebilirsiniz. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

©2020 - MY KAUÇUK. Tüm Hakları Saklıdır. TT Kobi Hazır Web Sitesi